Związek małżeński w Hiszpanii?

Jakie dokumenty powinien złożyć obywatel Polski, aby zawrzeć związek małżeński w Hiszpanii?

  • Fotokopia DNI, paszportu lub karty pobytu (tarjeta de residencia).
  • Akt urodzenia wydany w USC miejsca urodzenia.
  • Zaświadczenie o zameldowaniu.
  • Zaświadczenie potwierdzające stan cywilny wydane przez USC w miejscu urodzenia (standardowe zaświadczenie wystawiane przez USC w Polsce, które zawiera dane i stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński oraz nazwisko i obywatelstwo osoby z którą pragnie ona zawrzeć związek małżeński, a także wyraźne stwierdzenie o możliwości zawarcia takiego związku).
  • W przypadku wdów/wdowców dodatkowo należy przedłożyć akt zgonu poprzedniego małżonka.
  • W przypadku osób rozwiedzonych dodatkowo należy przedłożyć akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok rozwodowy.

Co to jest apostille?


Apostille jest rodzajem zaświadczenia, na podstawie którego dokumenty urzędowe (dokumenty sądowe, dokumenty administracyjne, dokumenty poświadczone notarialne, zaświadczenia urzędowe) wydane na terytorium danego państwa będącego stroną międzynarodowej konwencji (sporządzonej w Hadze 5 października 1961), są respektowane na terytorium innego państwa będącego stroną tejże konwencji. Z dniem 14 sierpnia 2005 roku Rzeczpospolita Polska przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji sporządzonej w Hadze 5 października 1961 roku znoszącej obowiązek legalizacji dokumentów urzędowych przez przedstawicieli dyplomatycznych i urzędników konsularnych.
Gdzie uzyskać apostille w Polsce? Jakie urzędy są do tego kompetentne w Hiszpanii?
Właściwym urzędem do wydawania apostille lub dokonywania legalizacji, w stosunku do polskich dokumentów, jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych (adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa tel: (48 22) 523 9463 lub (48 22) 523 9128; e-mail: krzysztof.augustyniak@msz.gov.pl lub e-mail:   monika.grabek@msz.gov.pl,  godziny przyjęć: 9-13, od poniedziałku do piątku. Informacje w sprawie poświadczenia dokumentów można też uzyskać w Dziale Informacji Konsularnej MSZ tel. (48 22) 523 9451.
Natomiast w Hiszpanii, zależnie od rodzaju dokumentu, wyznaczono trzy urzędy, jako kompetentne w tym zakresie:
dla dokumentów sądowych (wyroki, postanowienia, orzeczenia, itp.) – Sekretarz Zarządu Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości;dla dokumentów notarialnych oraz prywatnych z podpisem poświadczonym notarialnie – Dziekan lub jeden z członków Zarządu Kolegium Notarialnego;dla dokumentów wydanych przez centralne organy administracji – Szef Sekcji Centralnej Podsekretariatu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy prywatne dokumenty, takie jak dokumenty USC, wymagają apostille?
Akty i dokumenty stanu cywilnego, zdolności prawnej lub sytuacji rodzinnej osób fizycznych, ich obywatelstwa, miejsc zamieszkania lub pobytu, niezależnie od celu użycia, oraz wszelkie inne akty i dokumenty, jeśli są wystawione w związku z zawieraniem związku małżeńskiego lub sporządzeniem aktu stanu cywilnego, są zwolnione z legalizacji na podstawie Konwencji w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2003), sporządzonej w Atenach dnia 15 września 1977 roku, która weszła w życie w Polsce 1 czerwca 2003 roku, a której to Konwencji Hiszpania jest również stroną. Dokumenty te sa zwolnione z wymogu legalizacji pod warunkiem, że są datowane i noszą podpis oraz pieczęć lub stempel władz Państwa, które je wydało.

W razie problemów pracownicy FERORIDO jak zawsze służą pomocą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *